Solid-Web

Internetbureau: websoftware - webapplicaties - websites - webwinkels

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Solid-Web, hierna: "Solid-Web", gevestigd te Uden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant, onder nummer 17147324.

Artikel 1 Definities:

1.1
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Solid-Web

1.2
Opdrachtgever: de particulier/natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten door Solid-Web wordt gesloten.

1.3
Producten en Diensten: de door Solid-Web te exploiteren producten en diensten waarvan de levering met Opdrachtgever is overeengekomen in de overeenkomst. Hieronder vallen onder meer (doch niet uitsluitend) de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen, de promotie van een website, de productie van multimedia presentaties, beheren van servers van Solid-Web waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.4
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Solid-Web aan de opdrachtgever.

1.5
Website: de door of ten behoeve van de Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

1.6
Programmatuur: de Programmatuur die door Solid-Web aan de Opdrachtgever wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van Solid-Web.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Solid-Web en alle overeenkomsten waarbij Solid-Web partij is.

2.2
Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere algemene voorwaarden van Solid-Web.

2.3
Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Solid-Web zijn aanvaard.

2.4
Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Solid-Web schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Solid-Web als zodanig zijn aanvaard.

2.5
In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

2.6
Solid-Web is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van Solid-Web. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen

3.1
Door Solid-Web gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Solid-Web heeft het recht uitgebrachte aanbiedingen te herroepen zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Solid-Web aan de opdrachtgever levert. De aanbiedingen hebben, tenzij in de aanbieding anders aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal dertig (30) dagen. De aanbieding is te allen tijde gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.2
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

3.3
Solid-Web is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. Zij meldt deze prijsverhoging op een zodanige termijn dat de opdrachtgever in staat is de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging, mits deze buiten de marge van 5% valt, ingaat op te zeggen.

3.4
Indien zich een verhoging van de door Solid-Web te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever is en waarop Solid-Web geen invloed kan uitoefenen, kan Solid-Web de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst ontbinden met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is Solid-Web te betalen voor de reeds door Solid-Web verrichte diensten en/of leveringen en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

4.1
De tussen Solid-Web en de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt gevormd door de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, die gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten, en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2
Indien in de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, zijn aangebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Solid-Web aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de opdrachtbevestiging in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

4.3
Indien de opdrachtgever niet alle door Solid-Web gevraagde gegevens verstrekt, is Solid-Web gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden. Daarnaast behoudt Solid-Web zich het recht voor het sluiten van een overeenkomst met een aspirant-opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4.4
Voor zover de opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met Solid-Web aangaat, dient deze vertegenwoordiger op eerste verzoek van Solid-Web zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de opdrachtgever aan te tonen.

Artikel 5 Aard verbintenissen, uitvoering, wijzigingen

5.1
De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Solid-Web zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Solid-Web is voor een deel van de door haar te leveren producten en diensten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden (telefommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, internet service providers etc.). Solid-Web garandeert uitdrukkelijk niet dat er altijd gebruik gemaakt kan worden van de door haar te leveren diensten en producten.

5.2
Alle door Solid-Web aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Solid-Web is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Solid-Web niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Solid-Web. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

5.3
Solid-Web is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

5.4
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Solid-Web dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

5.5
Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van de opdrachtgever door Solid-Web extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Termijnen

6.1
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, komt Solid-Web niet in verzuim indien zij enige termijn niet in acht neemt.

6.2
De opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Solid-Web mogelijk te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt de opdrachtgever een vergoeding aan Solid-Web op basis van de gebruikelijk door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 7 Technische uitvoering

7.1
Solid-Web is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Solid-Web wordt daardoor jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door de opdrachtgever geleden schade.

7.2
Solid-Web is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar (computer)systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

7.3
Solid-Web is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat de opdrachtgever zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt.

7.4
Solid-Web is gerechtigd toegangscodes en usernames van de opdrachtgever te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen tenminste vijf dagen voordat deze ingaan, bij de opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

7.5
De opdrachtgever dient in het geval hij gebruik maakt van een niet door Solid-Web geleverde server, zelf voor het onderhoud van de server zorg te dragen. Indien onderhoud aan de server verricht dient te worden, zal de opdrachtgever Solid-Web hiervan op de hoogte brengen. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het onderhoud dat heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Privacy/geheimhouding

8.1
Solid-Web zal persoonsgegevens van de opdrachtgever slechts verwerken indien zij daartoe op grond van toestemming van opdrachtgever, volgens haar privacyreglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is gerechtigd.

8.2
Solid-Web zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Solid-Web op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Solid-Web niet aansprakelijk voor de daardoor bij de opdrachtgever ontstane schade.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1
De opdrachtgever bezit slechts enig gebruik op door Solid-Web aan haar geleverde diensten, indien en voorzover zij (de opdrachtgever) haar verbintenissen tijdig en volledig nakomt.

9.2
Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag de opdrachtgever de geleverde diensten, waaronder programmatuur en website-ontwerpen, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Solid-Web vervaardigde programmatuur.

9.3
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het geleverde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het geleverd is. De opdrachtgever is gerechtigd fouten te herstellen.

9.4
Het is de opdrachtgever uitsluitend toegestaan:

  1. de geleverde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voorzover technisch noodzakelijke voor de verkregen gebruiksrechten;
  2. één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.

9.5
Het is de opdrachtgever niet toegestaan:

  1. de geleverde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
  2. anders dan als onderdeel van de in artikel 4 onder a bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solid-Web;
  3. de geleverde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
  4. de geleverde programmatuur te anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan de opdrachtgever is toegestaan.

9.6
Indien de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Solid-Web de geleverde diensten gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Solid-Web een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Solid-Web de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

10.1
Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door Solid-Web vervaardigde documentatie en overige door Solid-Web geleverde zaken berusten bij Solid-Web, diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan de opdrachtgever overgedragen.

10.2
Solid-Web zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen zij leverde inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Solid-Web het recht het geleverde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de opdrachtgever niet binnen veertien (14) werkdagen nadat hij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Solid-Web meldt. De opdrachtgever zal alle relevante stukken onverwijld aan Solid-Web ter hand stellen. Solid-Web zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

10.3
De opdrachtgever zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde verwijderen.

Artikel 11 Toegangscodes 11.1

De opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan de opdrachtgever verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

11.2
De opdrachtgever dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Solid-Web te melden.

11.3
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan de opdrachtgever verzonden toegangscodes niet in het bezit van de opdrachtgever zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijke voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is.

12.2
Solid-Web kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Solid-Web is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.3
De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur. Solid-Web is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

12.4
Solid-Web sluit elke aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Solid-Web behorende personen, zulks tot een maximum van het bedrag van de opdracht.

12.5
Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Solid-Web worden aangenomen, dan is deze beperkt tot de vergoeding waarop Solid-Web voor het door haar geleverde c.q. gepresteerde recht heeft, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die de opdrachtgever over één maand verschuldigd is.

2.6
Solid-Web is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever gelden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.

12.7
Indien de opdrachtgever nakoming vordert, is Solid-Web gerechtigd in plaats van nakoming tegen finale kwijting de op grond van dit artikel maximaal door haar te betalen schadevergoeding aan de opdrachtgever betalen.

12.8
Eventuele fouten in het geleverde dient de opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen aan Solid-Web te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, is Solid-Web op juiste wijze haar verbintenissen nagekomen.

Artikel 13 Positie en verplichtingen opdrachtgever

13.1
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Solid-Web in staat te stellen de diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

13.2
De opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn website.

13.3
De opdrachtgever garandeert Solid-Web dat (het uitvoeren van) de door hem aan Solid-Web verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die de opdrachtgever met gebruikmaking van de diensten van Solid-Web verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacyregelgeving, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

13.4
Indien Solid-Web reden heeft aan de rechtmatigheid van de (uitvoering van) de opdracht te twijfelen is zij gerechtigd haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever tot tevredenheid van Solid-Web aantoont dat Solid-Web gerechtigd is de opdracht uit te voeren. Indien achteraf blijkt dat de opschorting door Solid-Web ten onrechte geschiedde, wordt Solid-Web niet schadeplichtig.

13.5
Indien Solid-Web kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedag van de opdrachtgever, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Solid-Web wordt door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Solid-Web ten onrechte geschiedde.

13.6
Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van de opdrachtgever, is Solid-Web gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake is, zal Solid-Web haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

13.7
De verbintenissen van de opdrachtgever, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Solid-Web haar dienstverlening opschort.

13.8
De opdrachtgever vrijwaart Solid-Web terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Solid-Web geleden schade, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Solid-Web.

13.9
De opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde programmatuur is opgenomen. Solid-Web is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

13.10
Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet (hacken) waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Artikel 14 Belasting systemen

14.1
De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze de systemen van Solid-Web onredelijk zwaar belasten.

14.2
Indien door de opdrachtgever storingen in de systemen van Solid-Web ontstaan, is Solid-Web gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van de opdrachtgever te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden.

14.3
Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal. Solid-Web is in de bovenstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen.

Artikel 15 Betalingen

15.1
De opdrachtgever betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door Solid-Web.

15.2
Na goedkeuring van het ontwerp en/of ondertekend retourneren van de offerte, is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te voldoen. Na ontvangst van de 50% deelbetaling zal Solid-Web de opdracht uit gaan voeren. De overige 50% (restantbetaling) zal voldaan worden binnen de gestelde betalingstermijn na oplevering, tenzij anders overeengekomen.

15.3
Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

15.4
Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Solid-Web bezit of pretendeert. Elk beroep van de opdrachtgever op verrekening met een vordering op Solid-Web is uitgesloten.

15.5
Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

15.6
Solid-Web is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Solid-Web is altijd gerechtigd de opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever te verlangen in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie. De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Solid-Web daartoe een dergelijke zekerheid te verstrekken.

15.7
Bij niet (tijdige) betaling zal de opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in gebreke zijn.

15.8
Indien de opdrachtgever in gebreke is, is de opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met twee (2) % per jaar. Deze rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen. Tevens is de opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien (15)% over het door de opdrachtgever verschuldigde met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig Euro).

15.9
Indien Solid-Web kosten heeft moeten maken, welke kosten Solid-Web in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient de opdrachtgever ook deze kosten aan Solid-Web te betalen.

15.10
Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van diensten van Solid-Web en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Solid-Web, zulks ongeacht de rechten die de opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Solid-Web draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen van de opdrachtgever van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

15.11
Nadat achterstallige bedragen volledig zijn voldaan zal heraansluiting of herbeginnen uitsluitend plaatsvinden tegen het tarief van de aansluitkosten of opstartkosten.

Artikel 16 Duur van een overeenkomst

16.1
De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

16.2
De opdracht voor bepaalde tijd gaat in op de datum van ondertekening van de opdrachtbevestiging door de klant. De overeenkomst wordt ten minste aangegaan voor de contractsduur van één jaar.

16.3
Tenzij anders bepaald kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd door de opdrachtgever uitsluitend tegen het einde van het kalenderjaar worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

16.4
De opdracht voor bepaalde tijd dient met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor de beëindigingsdatum bij aangetekende brief worden opgezegd, waarbij als opzegdatum geldt de datum waarop Solid-Web de aangetekende brief heeft ontvangen.

16.5
Indien de overeenkomst niet conform de vorige leden wordt opgezegd, wordt de overeenkomst voor dezelfde periode verlengd.

Artikel 17 Wijziging voorwaarden

17.1
Solid-Web is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, zonder dit kenbaar te maken aan haar klant, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier géén aanspraak meer op gemaakt kan worden. Solid-Web zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde voorwaarden een verslechtering van de positie van de opdrachtgever inhouden.

Artikel 18 Opschorting

18.1
Elke tekortkoming van de opdrachtgever geeft Solid-Web het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen de opdrachtgever door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. De opdrachtgever dient ook gedurende de periode dat Solid-Web haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.

18.2
Solid-Web kan de opdrachtgever nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel indien zich één van de situaties genoemd in artikel 15.10 of 18.1 zich voordoet.

Artikel 19 Ontbinding

19.1
Solid-Web kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

  1. het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken;
  2. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
  3. de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  4. Solid-Web gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

19.2
Door de ontbinding worden de vorderingen van Solid-Web terstond opeisbaar en vervallen de geleverde gebruiksrechten.

Artikel 20 Overdraagbaarheid

20.1
De rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen door de opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

Artikel 21 Overmacht

21.1
Indien Solid-Web al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier ondermeer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, of voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. Bij ontbinding op deze grond is de opdrachtgever gehouden de inmiddels door Solid-Web gemaakte kosten te vergoeden.

21.2
Indien Solid-Web ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22 Bewijs

22.1
De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Solid-Web leveren volledig bewijs op van de stellingen van Solid-Web , behoudens tegenbewijs.

22.2
Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" verstaan.

Artikel 23 Onverbindendheid

23.1
Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 24 Vervaardigen van webpagina(‘s)

24.1
Dit artikel is van toepassing op het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren cq vervaardigen van webpagina(‘s) door Solid-Web. De overige artikelen van deze voorwaarden blijven onverkort van toepassing, behoudens voor zover daarvan in dit artikel wordt afgeweken.

24.2
Voordat de webpagina in gebruik wordt genomen zal Solid-Web de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het ontwerp goed te keuren. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven (7) dagen nadat het ontwerp door Solid-Web aan hem is geleverd, schriftelijk reageert, wordt het ontwerp geacht te zijn goedgekeurd.

24.3
In opdracht van de opdrachtgever geleverd meerwerk, zal door Solid-Web gefactureerd worden conform de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven.

24.4
Indien Solid-Web op verzoek van de opdrachtgever derden inschakelt om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren, worden deze overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever aangegaan.

24.5
Tenzij het geleverde zich daar niet toe leent, is Solid-Web gerechtigd daarop haar merk(en) en of handelsna(a)m(en) te vermelden.

24.6
Indien op verzoek van de opdrachtgever werken van derden of andere producten van derden, waarop rechten van intellectuele eigendom geldend kunnen worden gemaakt in het door Solid-Web te leveren worden opgenomen, draagt de opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van die derden. De opdrachtgever vrijwaart Solid-Web voor alle aanspraken van derden terzake.

24.7
Broncodes, werktekeningen, schetsen, prototypes, films, elektronische gegevensdragers en vergelijkbare materialen, blijven altijd eigendom van Solid-Web , ook nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door opdrachtgever of Solid-Web. Broncodes worden nimmer ter beschikking van de opdrachtgever gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

24.8
Solid-Web heeft het recht de geleverde webpagina te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie.

24.9
Indien de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Solid-Web de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Solid-Web een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Solid-Web de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 25 Domeinnamen

25.1
Indien is overeengekomen, dat Solid-Web voor de opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

25.2
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Solid-Web vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

25.3
Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestiging - schriftelijk of per e-mail - van Solid-Web, inhoudende dat de aangevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

25.4
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Solid-Web tegen elke aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Solid-Web geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 26 Exoneratieclausule

26.1
Solid-Web is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het tijdelijk offline gaan van de website wegens het bevinden van (tijdelijke) bugs in het programma dan wel door het plaatsvinden van miscommunicatie tussen gebruiker en het programma.

Artikel 27 Rechts- en forumkeuze

27.1
Op de (rechts)verhouding tussen Solid-Web en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

27.2
Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

Artikel 28 Slotbepalingen

28.1
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

28.2
De opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Solid-Web van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde zover Solid-Web nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever garandeert.

28.3
Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Solid-Web eerst van kracht worden nadat Solid-Web daarvan schriftelijk door de opdrachtgever in kennis is gesteld.

28.4
De opdrachtgever is verplicht van elke voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Solid-Web. De opdrachtgever kiest in haar relatie tot Solid-Web uitdrukkelijk domicilie op het laatste door opdrachtgever aan Solid-Web schriftelijk opgegeven adres.

28.5
De algemene voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden door Solid-Web. De algemene voorwaarden van Solid-Web zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder nummer 17147324.